C12) TREBALLS DE MECÀNICA, MANTENIMENT I REPARACIÓ DE MÀQUINES, EQUIPS INDUSTRIALS I ELECTROMECÀNICS_CONVENI METALL (OFICI)

1. Part comuna o troncal.
1.1 Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
– Regs i mesures preventives.
– Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
– Emmagatzematge i apilament de materials.
– Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
– Ordre i neteja.
– Senyalització. Trànsit pel centre de treball.
1.2 Interferències entre activitats.
– Activitats simultànies o successives.
1.3 Drets i obligacions.
– Marc normatiu general i específic.
– Organització de la prevenció.
– Foment de la presa de consciència sobre la importància d'involucrar-se en la prevenció de riscos laborals.
– Participació, informació, consulta i propostes.
1.4 Seguretat viària.
1.5 Primers auxilis i mesures d'emergència.
– Coneixements específics bàsics. Objectius i funcions.
2 Part Específica
2.1. Definició dels treballs
-Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de treball
2.2 Tècniques preventives específiques.
– Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. - Avaluació i informació específica de riscos.
– Riscos específics i mesures preventives.*
– Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
– Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
2.3 Mitjans auxiliars, equips i eines.
– Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips
Caigudes a diferent nivell. Caigudes al mateix nivell. Trepitjades sobre objectes. Caigudes d'objectes en manipulació. Caiguda d'objectes despresos. Cops contra objectes mòbils i immòbils. Riscos derivats de l'ús de màquines, eines i útils. Riscos derivats de la manipulació manual de càrregues. Sobreesforços. Risc de projecció de fragments o partícules. Contactes amb substàncies càustiques o corrosives. Exposició a contaminants químics: inhalació o ingestió de substàncies nocives. Regs derivats de l'ús d'aparells d'aire comprimit. Riscos derivats de l'ús de ponts elevadors, i si escau, treballs en fossat. Regs derivats de la soldadura. Riscos per contacte elèctric. Riscos en espais confinats. Exposició a soroll i vibracions. Atropellaments per vehicles. Atrapaments per peces metàl·liques
II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall

Logo brand

.   .