C10) TREBALLS DE FUSTERIA METÀL·LICA_CONVENI METALL (AMPLIACIÓ OFICI)

1.- DEFINICIÓ DELS TREBALLS
-Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de treball.
2.- TECNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES
- Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació i informació específica de riscos.
- Riscos específics i mesures preventives*
- Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
- Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
3.- MITJANS AUXILIARS, EQUIPS I EINES
- Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips i eines emprats en l'activitat de l'ofici.
Riscos de cops contra objectes. Riscos derivats de la manipulació manual de càrregues. Riscos derivats dels treballs de soldadura. Exposició a pólvores, gasos i vapors. Exposició a soroll i vibracions. Riscos en altura. Ferides per corts o burxades. Caigudes al mateix nivell.
II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall

Logo brand

.   .