ADMINISTRATIUS_ FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI DEL METALL

1. - Definició dels treballs.
- Tasca del secretari del comitè de seguretat i salut o altres òrgans conjunts de coordinació.
- Coneixement documental. Els seus procediments.
- Control documental (avís previ, obertura de centre de treball, documentació a aportar pels subcontractistes, seguiment de la vigilància de la salut, etc.).
2. Tècniques preventives.
- Coneixements bàsics sobre els mitjans de protecció col · lectiva i els equips de protecció individual.
- Pantalles de visualització.
- Mesures d'emergència. Coneixements bàsics.
- Primers auxilis, manteniment de farmaciola, etc.
3. Mitjans auxiliars, equips i eines.
- Mobiliari adequat davant riscos posturals i ergonòmics, etc.
4. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
- Observar i conèixer els riscos i les mesures preventives necessàries.
- Coneixement de l'entorn del lloc de treball, il·luminació, ambient de treball.
- Documentació necessària i manteniment del panell informatiu d'obra.
5. Interferències entre activitats.
- Activitats simultànies o successives.
- Tècniques de comunicació.
- Tècniques de treball en equip.
- Anàlisi de problemes i presa de decisions.
6. Drets i obligacions.
- Marc normatiu general i específic.
- Divulgació i participació.
Conveni Col·lectiu Estatal de la Industria, la Tecnología i els Serveis del Sector del Metal

Logo brand

.   .