ACTIVITATS DEL CNAE 24: TREBALLS DE FABRICACIÓ, PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ FERRO, ACER I ALTRES_CONVENI METALL_(AMPLIACIÓ OFICI)

1.- DEFINICIÓ DELS TREBALLS
-Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de treball.
2.- TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES
- Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació i informació específica de riscos.
- Riscos específics i mesures preventives*
- Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
- Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
3.- MITJANS AUXILIARS, EQUIPS I EINES
- Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips i eines emprats en l'activitat de l'ofici.
*Caigudes al mateix nivell. Riscos de caigudes d'objectes pesats. Risc de cops contra objectes. Riscos per projecció de partícules o objectes. Riscos derivats de l'ús de substàncies perilloses i productes químics: Inhalació o ingestió de vapors, gasos, fums, i substàncies químiques perilloses. Riscos d'explosió. Riscos d'estrès tèrmic. Regs de cremades. Riscos d'incendis. Regs de radiacions. Riscos derivats de la manipulació manual de càrregues. Soroll. Caigudes diferent nivell. Abrasió de les mans.
II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall

Logo brand

.   .