ACTIVITATS DEL CNAE 24: TREBALLS DE FABRICACIÓ, PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ FERRO, ACER I ALTRES_CONVENI METALL (OFICI)

1. Part comuna o troncal.
1.1 Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
– Risc i mesures preventives.
– Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
– Emmagatzematge i apilament de materials.
– Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
– Ordre i neteja.
– Senyalització. Trànsit pel centre de treball.
1.2 Interferències entre activitats.
– Activitats simultànies o successives.
1.3 Drets i obligacions.
– Marc normatiu general i específic.
– Organització de la prevenció.
– Foment de la presa de consciència sobre la importància d'involucrar-se en la prevenció de riscos laborals.
– Participació, informació, consulta i propostes.
1.4 Seguretat vial.
1.5 Primers auxilis i mesures d'emergència.
– Coneixements específics bàsics. Objectius i funcions.
2 Part Específica
2.1. Definició dels treballs
2.2 Tècniques preventives específiques.
– Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. - Avaluació i informació específica de riscos.
– Riscos específics i mesures preventives.*
– Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
– Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
2.3 Mitjans auxiliars, equips i eines.
– Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips
Caigudes al mateix nivell. Riscos de caigudes d'objectes pesats. Risc de cops contra objectes. Riscos per projecció de partícules o objectes. Riscos derivats de l'ús de substàncies perilloses i productes químics: Inhalació o ingestió de vapors, gasos, fums, i substàncies químiques perilloses. Riscos d'explosió. Riscos d'estrès tèrmic. Regs de cremades. Riscos d'incendis. Regs de radiacions. Riscos derivats de la manipulació manual de càrregues. Soroll. Caigudes diferent nivell. Abrasió de les mans.
II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall

Logo brand

.   .