Tractament dels equips de protecció individual que estableix el REGLAMENT D'EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS (APQ, RD 656/2017)

Tractament dels equips de protecció individual que estableix el REGLAMENT D'EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS (APQ, RD 656/2017)
Altres
Si al centre de treball es realitzen tasques relacionades amb el Reglament d'emmagatzematge de productes químics (1), assegureu que es tracta adequadament la gestió dels equips de protecció individual.
La disponibilitat i ús dels equips de protecció individual s'ajustarà al que estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i normativa de desenvolupament, especialment el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual i el que indiqui les fitxes de dades de seguretat (2).
L'empresari ha d'informar els treballadors, prèviament a l'ús dels equips, de:
Les activitats o ocasions en què s'han d'utilitzar,
Els equips de protecció individual que s'han d'utilitzar,
Els riscos contra els quals els protegeixen,
La funció i ús correcte dels del equips de protecció individual,
Les conseqüències d'un incorrecte funcionament o ús dels equips de protecció individual.
S'hauran de proporcionar instruccions als treballadors, preferentment per escrit, sobre la forma correcta d'utilitzar i mantenir els EPI.
El manual d'instruccions o la documentació informativa facilitats pel fabricant estaran a disposició dels treballadors.
La informació a què es refereixen els paràgrafs anteriors haurà de ser comprensible per als treballadors.
L'empresari ha de garantir la formació i organitzarà, si escau, sessions d'entrenament per a la utilització d'equips de protecció individual, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos equips de protecció individual que per la seva especial complexitat així ho faci necessari.
Disponibilitat i bon estat:
Cada instal·lació d'emmagatzematge tindrà un pla de manteniment / revisions per comprovar la disponibilitat i bon estat dels equips de protecció individual.
El pla ha de comprendre la revisió periòdica dels equips de protecció individual seguint les instruccions dels seus fabricants / subministradors.
Es mantindrà un registre de les revisions realitzades.
Emergències
S'ha de disposar dels equips adequats per a intervenció en emergències.
(1) Reial Decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzemament de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE APQ 0 a 10.
(2) Fitxes de dades de seguretat.-Document que conté, en relació amb una substància o una mescla perillosa, la informació suficient perquè un usuari pugui prendre les mesures necessàries en relació amb la protecció de la salut humana, la seguretat i el medi ambient.

Logo brand

.   .