SEGURETAT I PREVENCIÓ EN ELS TREBALLS EN ALÇADA TREBALLS EN ALÇADA

1. Principis de l'acció preventiva
2. RD 2177/ 2004 disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura
3. RD 1215/97, treballs en altura.
4. Equips de protecció individual, sistemes *anticaidas
5. Sistemes d'ancoratge i subjecció
6. Cordes i connectors
7. Les normes sobre la cura, manteniment i verificació de l'equip de treball i de seguretat.
8. Sistemes de treball
9. Tècniques de progressió mitjançant cordes i sobre estructures.
10. Les tècniques segures de manipulació de càrregues en altura.
11. Les mesures de seguretat davant condicions meteorològiques que puguin afectar a la seguretat.
12. Sistemes de rescat i socors
PRÀCTICA DIRIGIDA SOBRE SEGURETAT EN ELS TREBALLS A ALTURA I TREBALLS VERTICALS
MANUAL DE CONTINGUTS
TREBALL DE CASOS PRÀCTICS

Logo brand

.   .