SEGURETAT EN TREBALLS EN ESPAIS CONFINATS

1. Normativa aplicable.
2. Definició d'espai confinat i característiques.
3. Tipus d'espais confinats i motius d'accés.
4. Recurs Presencial Preventiu.
5. Normes específiques de seguretat per a treballs d'especial perillositat.
6. Riscos generals i específics.
7. Avaluació de riscos dels espais confinats.
8. Mesures preventives per al control de treballs en atmosferes perilloses.
9. Aïllaments d'espaisconfinats davant riscos diversos.
10. Ventilació.
11. Causes freqüents d'accident. Procediment de rescat.
PRÀCTICA
1. Utilització dels equips de protecció individual.
2. Maniobres i tècniques d'entrada i sortida.
3. Detectors de gasos.
4. Simulació d'actuacions.
5. Equips bàsics de rescat.
Formació continuada que té per objectiu actualitzar la formació sobre els riscos del lloc de treball, segons el que disposa l'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95

Logo brand

.   .