SEGURETAT EN TREBALL D'ALÇADA I UTILITZACIÓ DE DESCENSOR D'EMERGÈNCIA

TEORIA
1. Normativa RD 2177/ 2004
2. Equips de protecció individual, sistemes anticaigudes
3. Sistemes d'ancoratge i subjecció
4. Cordes i connectors
5. Normes sobre la cura, manteniment i verificació de l'equip de treball i seguretat
6. Planificació i seguretat en els sistemes de treball:
- Escales manuals
- Torres d'accés i torres de treball mòbil
- Plataformes suspeses de nivell variable
- Plataformes de treball sobre pal
- Escales fixes
- Treballs en cobertes i sostres
7. Mesures de seguretat davant condicions meteorològiques que puguin afectar a la seguretat.
8. Tècniques segures de manipulació de càrregues en altura.
PRÀCTICA
1.- Inspecció inicial d'Epis i col·locació
2.- Revisió del pla de treball
3.- Accessos mitjançant sistemes de seguretat
4.- Simulació situacions de risc
5.- Punts d'ancoratge
6.- Tècniques de salvament de persones accidentades en suspensió.
7.- Exercicis de pràctica dirigida en treballs en alçada

Logo brand

.   .