SEGURETAT EN LA INSTAL•LACIÓ DE PUNTS D'ANCORATGE I LÍNIES DE VIDA PROVISIONALS

1.- Definicions i conceptes específics de materials i equips2.- Tipologia de línies de Vida provisionals:- Horitzontals- Verticals- Punt fix3.- Tipologia d'ancoratges segons la –UNE EN 795- A1 Ancoratges projectats per ser fixats sobre superfícies horitzontals, verticals i inclinades.- A2 Ancoratges per ser fixats sobre teulades inclinades.- B Dispositius d'ancoratge provisionals transportables.- C Dispositius d'ancoratge equipats amb línies d’ancoratge flexibles horitzontals.- D Dispositius d'ancoratge equipats amb guies.- E Dispositius d'ancoratge de pes mort.4.- Muntatge d'ancoratges:- Expansius- QuímicsPRÀCTICARevisió de l'entorn de treball.Definició de dispositius i ubicació.Instal.lació de diferents punts d'ancoratge.Instal.lació de línies de vida provisional.Sistemes de rescat i evacuació

Logo brand

.   .