SEGURETAT EN ELS TREBALLS EN ESPAIS CONFINATS I UTLITZACIÓ D'EQUIPS DE RESPIRACIÓ AUTÒNOMA

TEORÍA
1.- Definición y categorías de espacios confinados.
2.- Registro e identificación.
3.- Riesgos generales y específicos en los trabajos en espacios confinados.
4.- Medidas preventivas.
5.- Protecciones individuales y proteccions colectivas.
6.- Clasificación de Atmósferas Explosivas.
7.- Medición de contaminantes, márgenes de seguridad.
8.- Medidas de emergencia.
9.- Activitats complementàries.
10.- ERA, tipus d'equips, elements i muntatge.
11.- Utilització bàsica d'ERA, riscos i mesures de seguretat.
12.- Recurs Presencial Preventiu-Permisos de treball
PRÀCTICA
1.- Activitats de preparació dels treballs.
2.- Protocols de seguretat.
4.- Simulació d'activitats a l'interior d'espais confinats.
5.- La comunicació amb l'exterior.
6.- Maneig d'equips de mesurament.
7.- Actuacions en situació d'emergència, orientació i rescat.
8.- Pràctica bàsica amb ERA

Logo brand

.   .