SEGURETAT EN ELS TREBALLS EN ESPAIS CONFINATS I ATEX

FORMACIÓ TEÒRICA
1. Definició i classificació d'espais confinats.
2. Que és ATEX RD 681/2003
3. Classificació en zones i senyalització
4. Riscos generals i específics en els treballs en espais confinats.
5. Riscos generals i específics en els treballs en ATEX
6. Mesures preventives en treballs en EC i ATEX
7. Proteccions individuals i proteccions col.lectives.
8. Equips de treball
9. Recurs Presencial Preventiu-Permisos de treball
10. Procediments de treballs
11. Mesures d'emergència.
FORMACIÓ PRÀCTICA
1. Activitats de preparació dels treballs.
2. Aplicació de protocols de seguretat.
3. Simulació d'activitats a l'interior d'espais confinats i ATEX
4. La comunicació amb l'exterior.
5. Maneig d'equips de mesura.
6. Mesura de contaminants, marges de seguretat.
7. Actuacions en situació de emergència, orientació i rescat.

Logo brand

.   .