SEGURETAT EN ELS TREBALLS EN ESPAIS CONFINATS

FORMACIÓ TEÒRICA
1.- Definició i classificació d'espais confinats.
2.- Registre i identificació.
3.- Riscos generals i específics en els treballs en espais confinats.
4.- Mesures preventives.
5.- Proteccions individuals i proteccions col.lectives.
6.- Classificació d'Atmosferes Explosives
7.- Mesura de contaminants, marges de seguretat.
8.- Mesures d'emergència.
9.- Activitats complementàries.
10.- Recurs Presencial Preventiu-Permisos de treball
FORMACIÓ PRÀCTICA
1.- Activitats de preparació dels treballs.
2.- Protocols de seguretat.
4.- Simulació d'activitats a l'interior d'espais confinats.
5.- La comunicació amb l'exterior.
7.- Maneig d'equips de mesura.
6.- Actuacions en situació de emergència, orientació i rescat.
7.- Pràctica ampliada.

Logo brand

.   .