SEGURETAT EN ELS TREBALLS EN ALÇADA TREBALLS EN ALÇADA

1. Normativa RD 2177/ 2004
2. Equips de protecció individual, sistemes anticaigudes
3. Sistemes d'ancoratge i subjecció
4. Planificació i seguretat en els sistemes de treball:
- Escales manuals
- Torres d'accés i torres de treball mòbil
- Plataformes suspeses de nivell variable
- Plataformes de treball sobre pal
- Escales fixes
- Treballs en cobertes i sostres
5. Mesures de seguretat davant condicions meteorològiques que puguin afectar a la seguretat.

Logo brand

.   .