SEGURETAT EN ELS TREBALLS AMB RISC ELÈCTRIC

RD 614/ 2001 DISPOSICIONS MÍNIMES PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT I SEGURETAT DELS TREBALLADORS ENFRONT DEL RISC ELÈCTRIC
1. DEFINICIÓ DELS TREBALLS
1.1. Línies elèctriques aèries i subterrànies d'alta i baixa tensió
1.2. Centres de transformació
1.3. Subestacions
1.4. Instal·lacions provisionals d'obra
2. TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES
2.1. Identificació de riscos
2.2. Avaluació de riscos
2.3. RD 614/2001
2.4. Mitjans de protecció individual
3. CONTACTES ELÈCTRICS ACCIDENTALS
4. PRIMERS AUXILIS
5. PRÀCTIQUES EN ELS TREBALLS AMB RISC ELÈCTRIC
5.1. Preparació dels treballs en tensió i sense tensió
5.2. Elaboració dels treballs en tensió i sense tensió
5.3. Finalització dels treballs en tensió i sense tensió
Formació realitzada segons el RD 614/ 2001 DISPOSICIONS MÍNIMES PER A la PROTECCIÓ DE LA SALUT I SEGURETAT DELS TREBALLADORS ENFRONT DEL RISC ELÈCTRIC

Logo brand

.   .