SEGURETAT EN ELS TREBALLS AMB RISC D'AMIANT

FORMACIÓ TEÒRIC/PRÀCTICA
TEMÀTICA TRONCAL
1.- Normativa aplicable RD 396/2006
2.- Les propietats de l'amiant i els seus efectes sobre la salut.
3.- Materials que puguin contenir amiant i operacions amb el risc d'exposició.
4.- Avaluació i límits ambientals d'exposició.
5.- Mesures preventives i pràctiques professionals segures.
6.- Els equips de protecció individual:
- La funció, elecció, selecció, ús apropiat i limitacions dels equips respiratoris.
- Mètodes de comprovació del funcionament dels equips respiratoris.
7.- L'eliminació dels residus.
8.- Les exigències en matèria de vigilància de la salut.
TEMÀTICA ESPECÍFICA
1.- El Pla de Treball Específic:
-Tipus de materials: friable/no friable
-Procediments de treball.
-Equips de protecció individual.
-Mesures preventives per evitar dispersió de fibres.
-Mesures preventives per limitar exposició dels treballadors.
-Mesures preventives per evitar exposició d'altres persones en proximitat.
-Metodologia específica de descontaminació.
-Procediment d'emergència
Continguts recollits en l'article 13 del RD 396/2006
Els continguts del bloc TEMÀTICA ESPECÍFICA, s'hauran d'ajustar al Pla de Treball en cada cas.

Logo brand

.   .