SEGURETAT EN ELS TREBALLS AMB BASTIDES

1.- Normativa de referència R.D. 2177/2004
2.- Definició dels treballs
- Tipus d'estructures tubulars i les seves característiques.
- Processos de muntatge, desmuntatge i modificacions.
- Condicions de resistència, càrrega i estabilitat.
- Manual de producte i instruccions.
3.- Tècniques preventives específiques
- Identificació de riscos.
- Instruccions de muntatge i desmuntatge.
- La seguretat en el muntatge, desmuntatge i modificacions.
- Mesures de seguretat específiques.
- Treballs amb bastides segons condicions meteorològiques.
- Equips i eines riscos i mesures de seguretat.
- Equips de protecció individual.
- Mitjans de protecció col·lectiva.
4.- Documentació
FORMACIÓ PRÀCTICA
1.- Apilament, replanteig i especejament del material previ al muntatge.
2.- Identificació, classificació i revisió de materials.
3.- Inspecció inicial de cadascun dels components de la bastida.
4.- Inspecció del lloc on es realitza el muntatge. Interferència entre activitats.
5.- Fases de muntatge.
-Suport de la bastida (esforços verticals).
-Ancoratge de la bastida (esforços horitzontals).
-Diagonalització de la bastida.
-Inspecció final del muntatge.
6.- Fases de desmuntatge.
7.- Pràctiques segures.
Formació segons els criteris definits al RD 1627/97

Logo brand

.   .