SEGURETAT EN EL MANEIG I MANIPULACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS

FORMACIÓ TEORICA
1. NORMATIVA DE REFERÈNCIA.
2.CONTAMINANTS QUÍMICS.
- Contaminants, classificació
- Vies d'entrada
- Efectes dels contaminants en el cos humà
- Característiques dels productes químics - CLP
- Etiquetaje i Fitxa de dades de seguretat Frases R-H/S-P
- Mesures preventives col·lectives i individuals
- Estudi dels Productes químics utilitzats en el lloc de treball.
3.MANIPULACIÓ DE PRODUCTES QUIMICS.
-Manipulació de productes: transvasaments de líquids i mescles
-Hàbits personals
-Emmagatzematge
-Residus i abocats
-Actuació en cas d'accident. PAS en productes químics
-Emergències
4.EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI's).
- Obligació dels treballadors
- Ús i manteniment
- Tipus de proteccions i característiques
FORMACIÓ PRÀCTICA
- Revisió de fitxes de seguretat dels productes químics utilitzats
- Revisió de l'etiquetaje dels productes químics utilitzats
- Utilització dels equips de protecció individual
- Simulació de situacions d'emergència

Logo brand

.   .