Se suspèn el "Bonus"

Se suspèn el "Bonus"
Altres
L'anomenat "Bonus", és un sistema d'incentius dirigits a aconseguir millorar la prevenció de riscos laborals.
El sistema és que la Seguretat Social bonifica a aquelles empreses que hagin disminuït considerablement la sinistralitat laboral i compleixin els principis de prevenció que estableix la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, entre ells, per descomptat, que els treballadors hagin realitzat un Curs de Prevenció de riscos laborals, i que a més reuneixin una sèrie de requisits.
L'actual "Bonus" es va establir pel Reial Decret 231/2017, de 10 de març, pel qual es regula l'establiment d'un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral -
Amb el següent text "Se suspèn l'aplicació de sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral, que preveu el Reial Decret 231/2017, de 10 de març, per a les cotitzacions que es generin durant l'any 2020 "es recull en el -Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s'adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de seguretat social- la continuïtat de la suspensió que ja va regir per a l'any anterior.
No està derogat el sistema, ja que segueix vigent el Reial Decret 231/2017, però en suspens.
També segueix vigent l'Ordre ESS / 256/2018, de 12 de març, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 231/2017, de 10 de març, pel qual es regula l'establiment d'un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral.
Per tant:
BONUS 2019 a presentar el 2020, es va suspendre per la disposició addicional tercera de el Reial decret llei 28/2018.
BONUS 2020 a presentar el 2021, s'ha suspès per la disposició vuitena de l'article 7, Mesures en matèria de Seguretat Social, de el Reial decret llei 18/2019.

Logo brand

.   .