RECICLATGE EN EL TREBALLS EN TENSIÓ PEL MÈTODE DE CONTACTE EN BAIXA TENSIÓ

1. Treball en Tensió. Definició i fonament.
RD 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors front el risc elèctric.
Definició de Baixa Tensió BT. Definició de Treball en Tensió en Baixa Tensió TTBT.
Treball en Tensió en Baixa Tensió, instal·lacions de baixa tensió. Formació i reciclatge per al treball en baixa tensió.
2. Riscos en TTBT i forma de prevenir-los.
Riscos específics. Riscos generals.
Exercicis de senyalització vial i exercicis d'identificació de riscos.
3. Accidents en TTBT i Primers Auxilis.
Accidents: Efectes i maneres de procedir. Causes. Factors
4. Eines, equip de protecció i instruments de mesura.
Equip de Protecció Individual (EPI)
Elements de Protecció Col·lectiva. Condicions que han de complir, verificació i conservació.
5. Procediment d'Execució en TTBT.
Procediments d'execució de treball en tensió en baixa tensió.
Procediments d'execució bàsics.
Procediments d'execució complets

Logo brand

.   .