OPERACIONS TELCO

UNITAT 1.- DEFINICIÓ DELS TREBALLS
UNITAT 2.- TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES.
2.1.- Avaluació de riscos. Aplicació d'un pla de seguretat i salut.
2.2.- Proteccions col·lectives (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
2.3.- Proteccions individuals (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
2.4.- Risc elèctric.
2.5.- Caiguda de persones al mateix nivell.
2.6.- Caiguda de persones a diferent nivell.
2.7.- Espais confinats.
2.8.- Riscos de projeccions de partícules, cops i corts.
2.9.- Riscos biològics.
2.10.- Riscos químics.
2.11.- Il·luminació, soroll, vibracions, condicions climatològiques.
2.12.- Radiacions no ionitzants (camps electromagnètics en telefonia mòbil).
2.13.- Treballs de fusionat de fibra òptica.
2.14.- Treballs en sales d'equips.
2.15.- Maneig manual de càrregues.
2.16.- Treballs en via pública i seguretat viària.
2.17.- Consignes d'actuació davant emergències i accidents. Protocol PAS.
FORMACIÓ PER Al SECTOR ACORD PRL SECTOR TELCO

Logo brand

.   .