Agents reprotòxics Modificació del Reial decret 665/1997

Modificació - Mutàgens i reprotòxics
Altres

Major protecció al personal treballador davant dels riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens, mutàgens i reprotòxics a la feina.

Amb l'objectiu de reforçar la seguretat i la salut de les persones treballadores s'ha publicat el Reial decret 612/2024, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció de els treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball, que modifica el Reial Decret 665/1997 sobre aquesta mateixa matèria i que va d'acord amb la Directiva 2022/431 relativa a la protecció dels treballadors davant dels regs relacionats amb l'exposició a agents carcinògens o mutàgens durant la feina.

Aquest Reial decret atorga una major protecció al personal treballador davant dels riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens, mutàgens i reprotòxics a la feina. Els agents reprotòxics poden tenir efectes adversos sobre la funció sexual i la fertilitat d'homes i dones adults, així com sobre el desenvolupament dels descendents.

En el seu contingut, entre altres modificacions del RD 665/1997 com les mesures preventives per a la seva aplicabilitat a aquests agents, s'estableixen valors límit d'exposició per a l'acrilonitril (present a la indústria tèxtil) i els compostos de níquel (a la indústria del metall , fabricació de bateries de níquel-cadmi, indústria de la ceràmica i el vidre com a pigment) i s'actualitza el valor límit existent per al benzè (present en la producció de plàstics, cautxú sintètic, tints, resines, matèries primeres per a detergents, plaguicides , entre d'altres). Per establir aquests valors límit s'ha tingut en compte la informació disponible, així com les dades científiques i tècniques més actualitzades.

Un aspecte important que introdueix aquest Reial decret és que s'hi inclouen per primera vegada substàncies que interfereixen amb la reproducció, que poden provocar infertilitat, avortaments i malformacions del fetus, agents que es coneixen amb el nom de reprotòxics de categoria 1A i 1B de l'annex I del Reglament(CE) n.º 1272/2008.

El plom i els seus compostos inorgànics s'incorpora com a nova substància i és un dels agents reprotòxics més utilitzats en l'ambient laboral. El plom té una àmplia varietat d'aplicacions a diferents sectors com el reciclatge, bateries, pigments, pintures.

Després de la inhalació o ingestió, el plom absorbit passa al torrent sanguini i es pot alliberar a l'organisme. Per aquest motiu, el valor límit biològic establert és una eina fonamental per conèixer la seva acumulació a l'organisme.

La Directiva 2022/431 estableix l'homogeneïtzació de criteris a nivell europeu estableix i fixa uns nivells mínims de seguretat. Amb tot això es contribueix a una millora en la protecció del personal treballador exposat a agents cancerígens, mutàgens i reprotòxics a la feina, tant del nostre país, com de tots els estats membres.

Reial decret 612/2024, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball.
Núm. 160 Dimecres 3 de juliol de 2024
https://www.boe.es/boe/dias/2024/07/03/pdfs/BOE-A-2024-13419.pdf

Logo brand

.   .