HIGIENE POSTURAL EN LA MOBILITZACIÓ MANUAL DE PACIENTS

1. Introducció, justificació.
2. Anatomia bàsica osteo muscular
3. Factors de risc del lloc de treball.
4. Avaluació de riscos.
5. Normes bàsiques per a la correcta MMC.
6. Operacions més comuns al lloc de treball.
7. Utilització d’ajudes tècniques per a la mobilització de pacients.
PRÀCTICA
1. Maniobres d’elevació total de pacients
2. Maniobres d’elevació parcial de pacients.
3. Maniobres amb elements mecànics
Formació continuada que té per objectiu actualitzar la formació sobre els riscos del lloc de treball, segons el que disposa l'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95

Logo brand

.   .