Evolució de la Directiva sobre els carcinògens i els mutàgens per a protegir als treballadors

Evolució de la Directiva sobre els carcinògens i els mutàgens per a protegir als treballadors
Altres
Avança el procés de modificació de Directiva sobre els carcinògens i els mutàgens.
 
La eliminació dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors, o, si l'eliminació total no és possible, es redueixin al mínim, està en continu tractament a la Unió Europea. 
 
Com que el coneixement científic sobre els productes químics carcinògens està en constant evolució i el progrés tecnològic permet millorar la protecció dels treballadors, en aquests moments s’està tractant la proposta de canvis a la Directiva sobre els carcinògens i els mutàgens (directiva estableix una sèrie de disposicions generals per prevenir o reduir l'exposició de tots els carcinògens i mutàgens que cauen en el seu àmbit d'aplicació), en la que s'han seleccionat cinc agents carcinògens d'alta rellevància per a la protecció dels treballadors:
El cadmi i els seus compostos inorgànics;
Beril·li i compostos de beril·li inorgànics;
Àcid d'arsènic i les seves sals, així com compostos arsenic inorgànics;
Formaldehid;
4,4'-Metilen-bis (2-cloroanilina) (MOCA).
 
Els canvis es basen en els valors límit d'exposició ocupacional (OEL -occupational exposure limit values-) per a tota la UE, amb la finalitat de la reducció de l'exposició a agents cancerígens i mutàgens en el lloc de treball i contribuir efectivament a la prevenció de casos de càncer, així com a altres problemes significatius de salut no cancerosos causats per aquestes substàncies.
 
Les empreses han d'identificar i avaluar els riscos als treballadors associats amb l'exposició a agents específics de carcinògens i mutàgens en el lloc de treball, i han d'evitar l'exposició on es produeixen els riscos. Quan això sigui tècnicament possible, es requereix la substitució amb un procés o agent químic no menys perillós. En els casos en què aquesta substitució no sigui possible, els carcinògens químics han de ser fabricats i utilitzats, en la mesura que sigui tècnicament possible, en un sistema tancat per evitar l'exposició dels treballadors. Si això no és possible, l'exposició del treballador s'ha de reduir a un nivell tan baix com sigui tècnicament possible.

Logo brand

.   .