Declaració UE de conformitat

Declaració UE de conformitat
Altres
Document necessari per demostrar que una màquina compleix els requisits essencials
Qui fabrica un producte, és a dir, el fabricant, té l'obligació d'elaborar la documentació tècnica que proporciona informació sobre el disseny, fabricació i funcionament d'un producte, i també incorporar totes les dades necessàries per demostrar que el producte s'ajusta a els requisits aplicables. A més, aquesta documentació tècnica l'ha de posar a disposició de les autoritats de vigilància del mercat.
El requisit anterior s'ha de complir abans d'introduir el producte al mercat (“posta en servei” o “l'ús propi” -per exemple, les màquines que són usades pel propi fabricant- són equivalents de la “introducció al mercat”) , ja que la documentació tècnica és necessària per demostrar que el producte compleix els requisits essencials i, per tant, justifica i recolza la declaració UE de conformitat. Aquesta documentació és necessària per col·locar el marcatge CE al producte, que per a les màquines és obligatori (Cal tenir en compte que un marcatge CE no indica que un producte hagi estat aprovat com a segur per la UE o per una altra autoritat. Tampoc indica l'origen d'un producte)
La declaració UE de conformitat és un document obligatori que el fabricant o el seu representant autoritzat (pot ser qui importa el producte a la UE) ha de signar per declarar que els seus productes compleixen els requisits de la UE. Amb la declaració de conformitat, el fabricant assumeix plena responsabilitat del compliment per part del producte de la legislació aplicable de la UE.
En cas de productes importats, l'importador ha de garantir que el producte vagi també acompanyat de la declaració de conformitat (i tot el que aquesta comporta) i n'ha de conservar una còpia durant deu anys a partir de la data d'introducció del producte al mercat.
Aquesta declaració UE de conformitat ha d'estar traduïda a la llengua o llengües requerides pel país de la UE on es vengui el producte.
Quan s'adquireixi el producte, és important que es faciliti aquesta declaració UE de conformitat i es revisi que inclou clarament el número de sèrie del producte, el model o la identificació del tipus i que es corresponen amb l'equip adquirit físicament, i amb la data en què es va expedir la declaració.
Pel que fa als canvis a la normativa, no està prohibida la comercialització de productes que s'introdueixin al mercat de conformitat amb la Directiva 2006/42/CE abans del 14 de gener de 2027, data en què quedarà derogada aquesta Directiva i quedarà totalment aplicable el nou Reglament (UE) 2023/1230, relatiu a les màquines, que ja es troba en vigor des del 19 de juliol del 2023.
Pel que fa a tecnologies emergents, cal tenir en compte els nous sistemes amb un comportament autoevolutiu (basat en l'aprenentatge automàtic) que garanteixin funcions de seguretat, que no es troben explícitament recollides a la Directiva, però sí al nou Reglament, que ja recull com tractar aquest tipus de tecnologies.
És important recordar que els requisits essencials de salut i seguretat només s'asseguren a utilitzar la màquina en les condicions previstes pel fabricant, o en situacions anormals previsibles indicades pel fabricant. En el document d'“instruccions d'ús”, s'ha de trobar la informació proporcionada per qui la fabrica, per informar l'usuari de l'ús previst i de l'ús adequat d'aquesta màquina o producte relacionat, així com informació sobre les precaucions que s'hagin d'adoptar en la utilització o instal·lació de la màquina o el producte relacionat, inclosa informació sobre els aspectes relatius a la seguretat i sobre com mantenir aquesta màquina o producte relacionat de manera segura i garantir que segueixi sent apte per a les seves finalitats durant tot el seu cicle de vida (manteniment adequat ).
Cal no oblidar que l'empresari ha d'adoptar totes les mesures necessàries per garantir que els equips de treball (per exemple, màquines i aparells) posats a disposició de les persones treballadores són aptes per a la feina a realitzar, i que poden ser utilitzats per aquestes sense que perjudiquin la seva seguretat o salut. Previ a l'ús, s'ha de facilitar informació i formació de les persones treballadores i, que posteriorment -reiterem- s'adopten les mesures necessàries per garantir que els equips de treball es mantenen en aquest nivell de seguretat.

Logo brand

.   .