Cursos AEQT/AEST Inicial Bàsic_Curs Teòric(12h) / Curs Pràctic (4h)

Contingut Teòric
Mòdul 1: Normes bàsiques SSMA
Mòdul 2: Risc químic
Mòdul 3: Equips de protecció individual (EPIs) per a riscos associats a la indústria química
Mòdul 4: Permisos de treball i bloquejos
Mòdul 5: Espais confinats
Mòdul 6: Agents físics i ambients tèrmics
Contingut Pràctic
Mòdul 7: Pràctiques contra incendis, equips respiratoris i espais confinats

Logo brand

.   .