Constància a la PRL

Constància a la PRL
Altres
La importància del seguiment continu de les mesures implementades
La prevenció del risc laboral s'ha de mantenir de forma constant, amb un seguiment continu de les mesures implementades per verificar-ne l'eficàcia i fer millores quan sigui possible. Les conclusions dels controls de les condicions de treball i de l'activitat que desenvolupa el personal treballador aporten una realimentació al sistema de gestió de la prevenció, que permet millorar-ne l'eficàcia. L'aparició de danys a la salut del personal treballador indica una falla en algun punt, cosa que subratlla la importància de revisar les mesures preventives per corregir-les.
Una anàlisi detallada de les causes predominants d'accidents mortals, recollida a l'Anàlisi de mortalitat per accident de treball a Espanya 2020-2022, apunta que hi ha desafiaments pendents en la millora d'aspectes relacionats amb l'Organització del treball i la Gestió de la prevenció . Un altre indicador significatiu és el vinculat a factors individuals, que revela deficiències que podrien estar associades amb la conscienciació de la força laboral i la modificació d'actituds i comportaments. Aquestes qüestions es poden abordar eficaçment mitjançant la implementació d'activitats de formació i informació, així com mitjançant mètodes i procediments de treball apropiats, accions que recauen directament en la millora de l'Organització del treball i la Gestió de la prevenció.
El que s'ha indicat deriva dels registres de notificació d'accidents laborals, que no aconsegueixen un coneixement exhaustiu de les causes que van contribuir al succés de l'accident, aspecte fonamental per abordar-ne la prevenció. Per això, és imprescindible fer una investigació de l'accident que permeti identificar-ne les causes (considerant totes les causes concatenades que l'han desencadenat) i definir mesures adequades per eliminar-les o controlar-les.

Logo brand

.   .