C13) TREBALLS EN TALLERS DE REPARACIÓ DE VEHICLES_CONVENI METALL (AMPLIACIÓ OFICI)

Personal sector metall
Durada
8 h
Modalitat
Lloc
Temàtica
Contingut del curs
1.- DEFINICIÓ DELS TREBALLS
-Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de treball.

2.- TECNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES
- Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació i informació específica de riscos.
- Riscos específics i mesures preventives*
- Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
- Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment)

3.- MITJANS AUXILIARS, EQUIPS I EINES
- Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips i eines emprats en l'activitat de l'ofici.*Caigudes a diferent nivell. Caigudes al mateix nivell. Trepitjades sobre objectes. Caigudes d'objectes en manipulació. Risc de corts en la manipulació de peces. Risc de cops contra objectes. Atrapament per peces. Caiguda d'objectes despresos. Riscos derivats de la manipulació de manual de càrregues. Sobreesforços. Riscos posturals. Risc de projecció de fragments o partícules. Riscos derivats de l'ús de maquinària, eines i útils. Contactes amb substàncies càustiques o corrosives. Exposició a contaminants químics: inhalació o ingestió de substàncies nocives. Riscos derivats de l'ús d'aparells d'aire comprimit. Riscos derivats de l'ús de ponts elevadors, i si escau, treballs en fossat. Riscos derivats de la soldadura. Risc de contactes elèctrics i d'incendi. Cremades. Exposició a sorolls i vibracions. Atropellaments per vehicles. Riscos en espais confinats. Atmosferes explosives. Riscos derivats de la manipulació de vehicles GNC, GLP, híbrids i elèctrics i de la instal·lació d'alt voltatge en aquests.

Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall
A qui es dirigeix
Personal sector metall
Sessions

Sesión 1

Inici
30-07-2024
Horari
10:00 - 02:00
Ubicació
C/Rei Pere II El Gran, Nº22, 43870, AMPOSTA

Sesión 2

Inici
31-07-2024
Horari
10:00 - 02:00
Ubicació
C/Rei Pere II El Gran, Nº22, 43870, AMPOSTA

Comparteix aquest curs:

Logo brand

.   .