INSTAL·LACIONS, REPARACIONS, MUNTATGES, ESTRUCTURES METÀL·LIQUES SERRALLERIA I FUSTERIA METÀL·LICA_ CONVENI METALL (OBRES DE CONSTRUCCIÓ)

Operaris sector metall obres construcció
Durada
6 h
Modalitat
Lloc
Temàtica
Contingut del curs
1. Definició dels treballs.
Depenent del lloc de treball, es podran definir els següents treballs:
Treballs mecànics, ferroviaris, instal·lacions d'edificis, els referits a instal·lacions
de telecomunicacions, a instal·lacions de gas i aigua, així com uns altres més específics
relatius a instal·lacions i manteniment urbà, muntatge i desmuntatge de bastides
industrials i muntatge d'aïllament industrial
2. Tècniques preventives específiques.
– Identificació de riscos.
– Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
– Mitjans auxiliars (plataformes elevadores, bastides, escales de mà,
màquines de tir, de fre, d'empalmar, corrioles, gats, carros de sortida a conductors,
perxes de verificació d'absència de tensió).– Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
– Treballs en altura.
– Treballs en proximitat elèctrica.
– Espais confinats.
– Manipulació manual de càrregues.
– Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
– Mitjans de protecció individual (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
– Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases R i S,…).
– Senyalització.
– Connexions elèctriques o mecàniques.
– Manteniment i verificació, manual del fabricador, característiques dels
principals elements, dispositius de seguretat, documentació i sistemes d'elevació.

Conveni Col·llectiu Estatal de la Industria, la Tecnología i els Serveis del Sector del Metall
A qui es dirigeix
Operaris sector metall obres construcció

Logo brand

.   .