Tractament higiènic de les mans per fricció

Tractament higiènic de les mans per fricció
Altres
Per a totes les persones que tenen una interacció amb pacients, la higiene de mans és necessària, per impedir la transmissió de microorganismes.
La base alcohòlica és la que tenen la majoria d'antisèptics disponibles per a la fregament de mans, contenint isopropanol, etanol, 1-propanol o una combinació de dos d'aquests productes.
Els productes previstos per a l'ús sanitari, estan disponibles en solucions de baixa viscositat, gels i escumes, que incorporen emol·lients, humectants o altres agents dermoprotectors que eviten la sequedat de la pell.
L'ús d'alcohols no és apropiat quan les mans estan visiblement brutes o contaminades amb materials proteics.
S'utilitzarà:
Abans del contacte directe amb cada pacient.
Entre dos procediments en el mateix pacient si hi ha sospita de contaminació de les mans.
Després del contacte amb fluids o secrecions, membranes mucoses, pell no intacta o apòsits.
Després del contacte amb la pell intacta del pacient abans de passés un altre pacient.
Després de llevar-se els guants.
Els alcohols són inflamables i en aquest sentit cal prendre les mesures de precaució oportunes tant en el seu ús com en el seu emmagatzematge, havent seguir les recomanacions del fabricant.
Els productes de tractament higiènic de les mans per fricció, han de complir:
UNE-EN 1500. Antisèptics i desinfectants químics. Tractament higiènic de les mans per fricció. Mètode d'assaig i requisits
UNE-EN 13624 Antisèptics i desinfectants químics. Assaig quantitatiu de suspensió per a l'avaluació de l'activitat fungicida o levuricida en medicina. Mètode d'assaig i requisits
UNE-EN 13727 Antisèptics i desinfectants químics. Assaig quantitatiu de suspensió per a l'avaluació de l'activitat bactericida en l'àrea mèdica. Mètode d'assaig i requisits
UNE-EN 14348 Desinfectants químics i antisèptics. Assaig quantitatiu de suspensió per a l'avaluació de l'activitat micobactericida dels desinfectants químics utilitzats en l'àrea mèdica, incloent els desinfectants d'instrumental. Mètodes d'assaig i requisits.

Logo brand

.   .