SEGURETAT EN ELS TREBALLS EN ENTORNS ATEX

Personal que trabaja en entorns ATEX
Durada
6 h
Modalitat
Lloc
Contingut del curs
1-Que és ATEX RD 681/2003
2-Classificació en zones i senyalització
3-Mesurades de protecció contra explosions
4-Mesurades preventives de fonts d'ignició
5-Sistemes de protecció col•lectius
6-Equips de treball
7-Equips de protecció individual
8.Procediment/pla de treball9-Permisos de treball en zones ATEX
- Avaluació de riscos i mesures de seguretat
- Procediments de treball
- Manipulació correcta de les substàncies implicades
- Actuacions prohibides a la zona de treball
10-Actuació en situacions d'emergències
- Pla d'Emergències
- Rutes i senyals d'evacuació
A qui es dirigeix
Personal que trabaja en entorns ATEX

Logo brand

.   .