Respecte a la pressió

Respecte a la pressió
Altres
A Prevenció de riscos laborals qualsevol recipient o part d'un equip que està a pressió s'ha de tenir en compte.
Pressió per sobre de 0,5 bar.
Quan la pressió és superior a 0,5 bar hi ha reglamentació específica, Reial decret 2060/2008, pel qual saprova el Reglament dequips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries, quedarà derogat pel Reial decret 809/2021, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a pressió i les instruccions tècniques complementàries (ITC), que entrarà en vigor el 2 de gener de 2022.
Les instal·lacions les ha de fer una empresa instal·ladora d'equips a pressió, que haurà d'haver acreditat que disposa dels mitjans adequats per realitzar les instal·lacions i assumeix la responsabilitat de la instal·lació correcta (habilitada per a l'exercici de l'activitat) i es classificaran en dos categories:
Categoria EIP-1: Per realitzar instal·lacions que no requereixin projecte.
Categoria EIP-2: Per realitzar instal·lacions amb equips a pressió que requereixin projecte, o també les indicades per a la categoria EIP-1.
Les reparacions les ha de fer una empresa reparadora d'equips, que haurà d'haver acreditat que disposa dels mitjans adequats, realitza les reparacions i n'assumeix la responsabilitat, o pel fabricant de l'equip.
El manteniment adequat de tots els sistemes de la instal·lació és una obligació per a lusuari.
Les inspeccions periòdiques a què s'han de sotmetre aquests equips les han de fer una empresa instal·ladora d'equips a pressió, o un organisme de control habilitat, segons el cas.
Mantenir en funcionament instal·lacions sense haver superat favorablement les inspeccions, revisions o comprovacions establertes a la normativa de desplegament d'aquesta llei, es qualifica d'infracció greu.
Les mesures preventives han d'assegurar que no es realitzarà l'obertura de cap recipient a pressió que tingui pressió i és molt recomanable que hi hagi un procediment que cal seguir previ a l'obertura.
Pressió inferior a 0,5 bar
Les pressions per sota de 0,5 bar presenten també risc, en menor grau, però per a ser tingut en compte als equips on existeixi.
Per exemple, en una porta de registre d'accessos a un filtre de mànigues hi pot haver pressions inferiors a 0,5 kg/cm2, en algun moment del procés de neteja a pressió de les mànigues. Una porta de 1,5 m d'alçada 0,6 m d'amplada, que representa una superfície de 9000 cm2, que a una pressió només de 0,1 kg/cm2 implica una força de 900 kg, que pot colpejar en cas d'obertura quan hi ha pressió.
Per tant, sempre que hi hagi algun recipient o una part d'algun equip a pressió superior a l'atmosfèrica; cal tenir-hi un clar respecte.

Logo brand

.   .