Registre d'Empreses amb Risc per Amiant (RERA)

Registre d'Empreses amb Risc per Amiant (RERA)
Per poder fer una activitat cal preparar un Pla de treball
Real Decreto 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.
 
Les empreses que hagin de dur a terme activitats o operacions en les quals el seu personal estigui exposat o sigui susceptible d'estar exposat a fibres d'amiant o de materials que el continguin s'han d'inscriure en el Registre d'Empreses amb Risc per Amiant (RERA).
 
Tant per a inscripció, modificació o comunicació de baixa.
Per a totes les empreses i autònoms amb assalariats que hagin de dur a terme activitats o operacions amb amiant.
 
Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que s’aporti per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.
 
Per poder fer una activitat cal preparar un Pla de treball, que es presentarà per a la seva aprovació davant l'autoritat laboral corresponent a el lloc de treball en el qual vagin a realitzar-se aquestes activitats. Quan un treball es realitzi en una comunitat autònoma diferent de la que s'està registrat, l'empresari haurà de presentar, juntament amb el pla de treball, una còpia de la fitxa d'inscripció en aquest Registre.
 
Catalunya (accés)
C. Madrid (accés)
C. Valenciana (accés)

Logo brand

.   .