Quan s'ha de proporcionar una fitxa de dades de seguretat i què fer quan es rep.

Quan s'ha de proporcionar una fitxa de dades de seguretat i què fer quan es rep.
Altres
Quan s'ha de proporcionar una fitxa de dades de seguretat (FDS)?
 
Han de proporcionar FDS quan:
• La substància o barreja estigui classificada com a perillosa;
• La substància sigui persistent, bioacumulable i tòxica (PBT) o molt persistent i molt bioacumulable (mPmB) o
• La substància s'inclogui en la Llista de substàncies candidates al procés d'autorització d'acord amb REACH per motius diferents de les indicades anteriorment.
 
Les mescles que no estiguin classificades com a perilloses però que continguin concentracions específiques de certes substàncies perilloses també requeriran que es proporcioni, prèvia petició, una fitxa de dades de seguretat.
 
Si un proveïdor actualitza una fitxa de dades de seguretat, ha de facilitar una versió actualitzada de la FDS a tots els destinataris als que s'hagi subministrat la substància o barreja en els 12 mesos anteriors. Seria aconsellable, per tant, que l'usuari que utilitzi la substància o barreja rebuda fa més de 12 mesos, consulti al proveïdor si hi ha hagut alguna actualització de la fitxa de dades de seguretat; per exemple; un cop l'any.
 
Què s'ha de fer en rebre una fitxa de dades de seguretat?
 
En rebre una fitxa de dades de seguretat, ha d'identificar i aplicar les mesures pertinents per controlar adequadament els riscos presents en el seu emplaçament. Si es tracta d'una nova substància o barreja en l'empresa, ha de comunicar al servei de prevenció -al seu tècnic de referència de sp|activa-
 
Si és una versió actualitzada, ha de realitzar una comprovació de si hi ha canvis respecte a la que tenia (tenint en compte el nivell adequat a les seves circumstàncies). Concretament, ha de comparar totes les seccions relatives a la identificació química, la composició, la classificació i l'ús segur amb la informació de la qual es disposa ara sobre la substància o la barreja.
Si hi ha canvis, ha de comunicar al servei de prevenció -al seu tècnic de referència de sp|activa-, que ha d'avaluar les possibles diferències i adoptar les mesures correctives apropiades.
 
Això té la finalitat que s'utilitzi informació de la FDS com a base de les avaluacions de seguretat en el lloc de treball o noves necessitats de formació en prevenció de riscos laborals del lloc de treball.
 
Si els escenaris d'exposició s'adjunten a la FDS, cal tenir-les en compte ja que són obligacions addicionals que s'apliquen.
 
És important remarcar que hi ha l'obligació general d'utilitzar les substàncies químiques de manera segura.

Logo brand

.   .