Publicat al BOE l'ADR 2017

Quan: 04-05-2017
Categoria: Altres

va entrar en vigor de manera voluntària l'1 de gener de 2017, i serà ja de forma obligatòria el proper 1 de Juliol de 2017

A la imatge, un exemple d'un dels canvis.

Butlletí Oficial de l'Estat: dijous 4 de maig de 2017, Núm. 106
Esmenes als Annexos A i B de l'Acord Europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR 2017) esmenat, adoptades a Ginebra l'1 d'octubre del 2016.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/04/pdfs/BOE-A-2017-4820.pdf

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres