Publicada l'actualització de la llista de Límits d'Exposició Professional 2021

Publicada l'actualització de la llista de Límits d'Exposició Professional 2021
Altres
No hi ha límits d'exposició per a tots els agents químics
Els Límits d'Exposició Professional són valors de referència per a l'avaluació i control dels riscos inherents a l'exposició, principalment per inhalació, als agents químics presents en els llocs de treball i, per tant, per protegir la salut dels treballadors.
No hi ha límits d'exposició per a tots els agents químics.
Els límits d'exposició professional constitueixen una barrera definida de separació entre situacions segures i perilloses.
Treballadora embarassada o en període de lactància natural:
Els límits d'exposició professional no poden considerar-se un criteri de valoració adequat per avaluar el risc per exposició a agents químics d'una treballadora embarassada o en període de lactància natural.
Agents químics sensibilitzants:
A la llista de Valors Límit Ambientals, els agents capaços de produir aquest tipus d'efectes apareixen senyalitzats amb la notació "Sen". També es senyalitzen amb aquesta nota els agents químics que, per la seva naturalesa, no estan contemplats en la citada normativa sobre classificació de substàncies perilloses, però que presenten efectes del tipus considerat.
L'assignació d'aquesta notació no vol dir necessàriament que la sensibilització sigui l'efecte crític en el qual està basat el VLA ni que sigui l'únic efecte d'aquest agent. Els VLA basats en la sensibilització pretenen protegir els treballadors d'aquest efecte, però no intenten protegir els treballadors que ja han estat sensibilitzats.
Nanomaterials:
Els límits d'exposició professional d'aquest document no són aplicables als nanomaterials. Els nanomaterials són materials que contenen partícules amb una o més dimensions en la nanoescala, és a dir, dins d'un rang aproximat d'entre 1 i 100 nanòmetres. Les partícules de mida nanomètrica poden ocasionar en l'organisme efectes adversos per a la salut diferents als ocasionats per les partícules de mida no nano a igual composició química, ja que poden interaccionar en l'organisme de forma diferent.
Agents cancerígens o mutàgens:
Els coneixements científics actuals no permeten identificar nivells d'exposició per sota dels quals no hi hagi risc que els agents mutàgens i la majoria dels cancerígens produeixin els seus efectes característics sobre la salut. No obstant això, s'admet l'existència d'una relació exposició-probabilitat de l'efecte que permet deduir que, com més baixa sigui l'exposició a aquests agents, menor serà el risc. En aquests casos, mantenir l'exposició per sota d'un valor màxim determinat no permetrà evitar completament el risc, encara que sí podrà limitar-lo.
Usos inadequats dels límits d'exposició professional:
Els límits d'exposició professional no s'han d'utilitzar per a l'avaluació de la contaminació mediambiental d'una població, de la contaminació de l'aigua o els aliments, per a l'estimació dels índexs relatius de toxicitat dels agents químics o com a prova de l'origen, laboral o no , d'una malaltia o estat físic existent.

Logo brand

.   .