PRL en la Organització a la càrrega i descàrrega de mercaderies

PRL en la Organització a la càrrega i descàrrega de mercaderies
Altres
Limitació de la participació activa dels conductors professionals en les operacions de càrrega i descàrrega
El Reial decret llei 3/2022 modifiquen alguns preceptes de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres (LOTT). La novetat principal és la introducció de la limitació de la participació activa dels conductors professionals en les operacions de càrrega i descàrrega de les mercaderies i dels seus suports i envasos, llevat dels supòsits en què, per raons d'eficiència de l'operació, però fonamentalment de la seguretat del conductor, com a conseqüència de l'específic tipus de transport o les condicions concretes en què aquesta activitat s'exerceix, està justificat que sigui ell qui dugui a terme aquestes tasques.
Aquest plantejament respecta íntegrament els pactes entre les parts del contracte sobre a qui correspon assumir la responsabilitat de dur a terme les operacions de càrrega i descàrrega, ja sigui el carregador i el destinatari o el portador. Pretén protegir, però, la part més vulnerable del procés i que pateix els eventuals efectes de la impossibilitat de les empreses transportistes de negociar en un altre sentit, així com d'una prevenció de la seguretat del conductor més formal que no pas material derivada de la dinàmica específica del mercat de transport.
Queda regulat de la manera següent:
Modificació de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres.
S'afegeix un nou apartat 41 a l'article 140 amb la redacció següent:
«41. La realització de les operacions de càrrega o descàrrega pel mateix conductor del vehicle contravenint les limitacions que siguin aplicables de conformitat amb el que disposa aquesta llei. Es presumeix que la responsabilitat per aquesta infracció correspon tant a l'empresa sota la direcció de la qual actuï el conductor del vehicle, com al carregador, expedidor, intermediari i destinatari que hagin intervingut en el transport.»
S'introdueix una nova disposició addicional tretzena, amb la redacció següent:
1. Els conductors de vehicles de transport de mercaderies de més de 7,5 tones de massa màxima autoritzada no podran participar en les operacions de càrrega o descàrrega de les mercaderies ni dels seus suports, envasos, contenidors o gàbies, llevat dels següents supòsits. :
a) Transport de mudances i guardamobles.
b) Transport en vehicles cisterna.
c) Transport d'àrids o l'efectuat en vehicles basculants o proveïts de grua o altres dispositius inherents al vehicle destinats a fer les operacions de càrrega i descàrrega.
d) Transport en portavehicles i grues d'auxili a la carretera.
e) Transport de càrrega fraccionada entre el centre de distribució i el punt de venda segons el que es determini reglamentàriament, serveis de paqueteria i qualssevol altres similars que impliquin la recollida o repartiment d'enviaments de mercaderies consistents en un reduït nombre d'embalums que puguin ser fàcilment manipulats per una persona.
             A l'efecte d'aquesta lletra, s'entendrà per transport de càrrega fraccionada aquell en què siguin necessàries operacions prèvies de manipulació, grupatge, classificació o altres de similars.
f) Transport d'animals vius, als llocs de control aprovats de conformitat amb la normativa comunitària, sens perjudici de les responsabilitats establertes a la normativa sobre la protecció dels animals durant el seu transport.
g) Supòsits en què la normativa reguladora de determinats tipus de transport estableixi específicament una altra cosa en relació amb la participació del conductor.
h) Els supòsits que s'estableixin per reglament, sempre que es garanteixi la seguretat del conductor.
2. Les previsions de l'apartat anterior són aplicables a totes les operacions de càrrega i descàrrega que s'efectuïn en territori espanyol.»
També introdueix una modificació de l'apartat 1 de l'article 20 de la Llei 15/2009, d'11 de novembre, del contracte de transport terrestre de mercaderies que queda modificat en els termes següents:
«1. Les operacions de càrrega de les mercaderies a bord dels vehicles, així com les de descàrrega d'aquests, seran per compte, respectivament, del carregador i del destinatari, llevat que abans de la presentació efectiva del vehicle per a la seva càrrega s'hagi pactat per escrit que corresponen al portador contra el pagament d'un suplement respecte del preu del transport. En absència de formalització per escrit del dit pacte, es presumeix no acordat.
Quan el portador dugui a terme les operacions de càrrega i descàrrega, la contraprestació pactada s'ha de reflectir a la factura de manera diferenciada respecte del preu del transport.
Les operacions d'estiba i desestiba de les mercaderies a bord dels vehicles són per compte, respectivament, del carregador i del destinatari, llevat que s'assumeixin expressament pel portador.»
Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras.
BOE Núm. 52 Miércoles 2 de marzo de 2022

Logo brand

.   .