Prevenir l'exposició laboral a agents cancerígens

Prevenir l'exposició laboral a agents cancerígens
El 4 de febrer és el Dia Mundial contra el Càncer. Aprofitem aquest dia per conscienciar les persones sobre els riscos d'exposició als entorns laborals!
És important prevenir l'exposició laboral a agents cancerígens, per evitar que el personal treballador desenvolupi càncer a la feina.
L'Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball (EU-OSHA) ha realitzat entre el 2022 i el 2023 una àmplia enquesta entre persones treballadores, l'Enquesta sobre l'exposició de les persones treballadores a factors de risc de càncer a Europa [Workers' Exposure Survey on cancer risk factors in Europe (WES)], a sis Estats membres de la UE: Alemanya, Irlanda, Espanya, França, Hongria i Finlàndia. A cada país es va entrevistar una mostra aleatòria de persones treballadores basada en la població activa de quinze anys o més, inclosos els treballadors per compte d'altri i els autònoms, i que abastava totes les ocupacions i els sectors d'activitat econòmica.
Les persones treballadores enquestades van respondre preguntes detallades sobre les tasques realitzades a la feina durant l'última setmana laboral i van aportar informació sobre les mesures de prevenció aplicades.
L'enquesta WES estima l'exposició probable de les persones treballadores durant la darrera setmana de treball a vint-i-quatre factors coneguts de risc de càncer, entre ells els productes químics industrials, les substàncies i barreges generades per processos de treball i els factors de risc físic.
De l'enquesta se'n desprenen informació d'interès per a la lluita contra l'exposició laboral a agents cancerígens, per exemple, que les exposicions professionals més freqüents, entre els vint-i-quatre factors de risc de càncer considerats a l'enquesta, van ser: la radiació ultraviolada (UV) solar, les emissions de motors dièsel, el benzè, la sílice cristal·lina respirable i el formaldehid, seguits del crom hexavalent, el plom i els seus compostos inorgànics, i la pols de fusta. La sílice cristal·lina respirable, les emissions de motors dièsel i la pols de fusta destaquen per les proporcions més grans de persones treballadores probablement exposades a aquests factors de risc en nivells elevats.
La majoria de les persones treballadores no estaven exposades a cap dels vint-i-quatre factors de risc de càncer considerats a l'enquesta WES (52,6 %) en la seva última setmana de treball, mentre que el 21,2 % estava exposat a un i l'1,9% a més de cinc. Entre les persones treballadores exposades a un factor de risc de càncer, el 14% treballava en activitats manufactureres el 14% al comerç majorista i al detall i el 13% en activitats sanitàries i de serveis socials.
Així mateix, es desprèn de l'enquesta que si es compara l'exposició davant de la no-exposició, les persones treballadores de microempreses o petites empreses (amb menys de cinquanta treballadors) presentaven 1,3 vegades més probabilitats d'estar exposades a un o més factors de risc de càncer que els treballadors de centres de treball mitjans o grans.
En tot cas, el primer i més important és identificar la presència dagents cancerígens, fase que sense la qual no hi haurà cap actuació preventiva. Parar atenció a qualsevol nou procés de treball o substàncies intervinents, o canvis d'aquests, per investigar si hi ha agents cancerígens.
Font: Factors de risc de càncer a l'àmbit laboral a Europa – primeres conclusions de l'Enquesta sobre l'exposició de les persones treballadoreshttps://osha.europa.eu/sites/default/files/documents/WES_first_findings_ca_0.pdf
Vídeo EU-OHSA sobre els factors de risc de càncer a Europahttps://www.youtube.com/embed/xuZkIHKYgfc
Des de Roadmap on Carcinogens, es promou el lema
STOP a l'EXPOSICIÓ A CARCINÒGENSS = Substitució - Reemplaçar substàncies perilloses per alternatives més segures. La substitució és la primera mesura que cal considerar.T = Tècnic - Des de sistemes tancats fins a una succió d'aire efectiva, moltes tècniques redueixen l'exposició a carcinògens.0 = Organitzacional - Organitzar la feina de manera que s'eviti el contacte amb carcinògens. P.ex. tancar portes i tapes, neteja dels llocs de treball i de les mans.P = Personal - Si la substitució no és possible i les mesures no són suficients, utilitzeu protecció personal per mantenir carcinògens lluny dels pulmons i la pell.
També cal tenir en compte les fonts de radiació ionitzant d'origen natural, que recentment han tingut l'impuls del Pla Nacional contra el Radó
El radó que emana del sòl i exhala del terreny, penetra a les edificacions, fonamentalment per difusió o a través de porus, esquerdes i fissures dels fonaments, encara que també pot entrar, en menor mesura, procedent dels materials de construcció o de l'aigua corrent.
El radó va ser declarat carcinogen humà tipus I per l'Agència Internacional de Recerca en Càncer (IARC)
El Reial decret 1029/2022, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la salut contra els riscos derivats de l'exposició a les radiacions ionitzants són els següents, estableix a l'article 19, relatiu a mesures als llocs de treball, que s'ha de realitzar una avaluació prèvia per determinar la naturalesa i magnitud del risc radiològic per a les persones treballadores exposades, i que el titular de la pràctica identificarà, delimitarà i classificarà tots els llocs de treball on hi hagi la possibilitat de rebre dosis efectives superiors a 1 mSv per any oficial i establirà les mesures de protecció radiològica aplicables.

Logo brand

.   .