PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL LLOC DE TREBALL

Dirigit a treballadors d'INDUSTRIA, CONSTRUCCIÓ I INSTAL.LACIONS
Durada
2 h
Modalitat
Lloc
Temàtica
Contingut del curs
MÒDUL 1
1.- Marc legal en prevenció de riscos laborals.
2.- Obligacions i drets dels treballadors en prevenció de riscos laborals; treballadors amb sensibilitat especial.
3.- L'organització i integració preventiva de l'empresa. El Pla de Prevenció
4.- L'Avaluació de Riscos Laborals del lloc de treball.MÒDUL 2
1.- Definició de riscos específics del lloc de treball (segons avaluació de riscos del lloc de treball)
2.- Mesures preventives específiques en el lloc de treball.
3.- Riscos derivats de la utilització dels equips de treball, mesures de prevenció i protecció.
4.- Equips de protecció individual.
5.- Riscos i seguretat en el maneig de productes químics i higiene industrial.
6.- Riscos ergonòmics en el lloc de treball: prevenció manipulació de càrregues, postures forçades i moviments repetitius
7.- Prevenció de la Violència sexual en l'àmbit laboral
8.- Mesures en seguretat viària, emergències i primers auxilis (PAS).

Formació i informació en prevenció de riscos del lloc de treball, segons s'estableix en els art. 18 i 19 de la Llei 31/95, de Prevenció de Riscos Laborals
A qui es dirigeix
Dirigit a treballadors d'INDUSTRIA, CONSTRUCCIÓ I INSTAL.LACIONS

Logo brand

.   .