Prevenció Covid-19 i altres infeccions

Prevenció Covid-19 i altres infeccions
Altres
Després de l’estat d’alarma és important respectar les restriccions i seguir les recomanacions d’higiene i de distanciament social.
Distanciament
Cal respectar la distància de seguretat de metre i mig/dos metres respecte d’altres persones sempre que es pugui, i evitar les aglomeracions.
S’han de seguir les indicacions de seguretat dels establiments que es visiten.
 Ús de mascareta
Sempre que no es pugui complir amb les distancies de seguretat, especialment en espais públics, tan oberts com tancats.
Està establert com a obligatori l’ús de mascareta al transport públic, tant dins dels vagons i autobusos com a les parades i als passadissos.
 Higiene de mans
El millor és rentar-se amb aigua i sabó, però també poden utilitzar-se solucions hidroalcohòliques (70%)
Renteu-vos les mans freqüentment
Rentar-se les mans és la mesura més eficaç per reduir la transmissió d’infeccions. 
     
     És important fer-ho:
Abans i després d'anar al lavabo.
Després de mocar-se, tossir o esternudar.
En arribar a casa després de sortir al carrer.
Abans de preparar o de menjar qualsevol aliment.
Després de tocar aliments crus.
Cada cop que manipulem escombraries, diners, cartrons, etc.
Quan toquem animals i aliments per a animals.
Després de tocar baranes d'escales públiques o les barres del transport públic.
Després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
I, sempre que les mans estiguin brutes; rentat amb aigua i sabó.
 Higiene del espais
Atès que s’ha observat que la supervivència dels coronavirus humans en les superfícies pot ser molt variable (d’entre 2 hores i 9 dies), és recomanable que es mantingui la intensificació dels procediments de neteja i desinfecció habituals que es duen a terme en locals i establiments de concurrència humana (oficines, indústries, dependències municipals i d’altres administracions, etc.). Aquestes actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements o zones que poden tenir més contacte amb les mans. 
Per tant, neteja i desinfecció regular durant l'horari d'activitat de les principals àrees de contacte (lavabos, terres, passamans d'escales, poms de portes, taulell de recepció,
etc.).
La periodicitat de la neteja i la desinfecció es determinarà en funció del trànsit i l’ocupació de l’espai (local o àrea).També cal tenir en compte el tipus d’activitat que es porta a terme a l’establiment o àrea a desinfectar i adaptar aquest protocol en funció d’aquestes circumstàncies.
 
Cal assegurar-se que els locals i les diferents dependències estiguin ben ventilades.
També
Tapeu-vos la boca i el nas en tossir o esternudar
    Cal fer-ho amb mocadors d'un sol ús o amb la cara interna del colze i rentar-se les mans de seguida (amb aigua i sabó o amb solucions alcohòliques 70%).
 
Eviteu compartir menjar i estris
    Objectes, com ara els coberts, els gots, els tovallons, o els mocadors, no s'han de compartir sense netejar-los degudament. 
 
Eviteu tocar-vos la boca, el nas i els ulls sense rentar-vos abans les mans.
    Eviteu fer-ho especialment després de tocar o manipular objectes que altres persones poden tocar o manipular, com ara manetes de portes i expositors, pantalles, teclats per al pagament, botons dels ascensors, diners, etc.

Logo brand

.   .