Pols de Fustes dures en la reglamentació d'agents cancerígens durant el treball

Pols de Fustes dures en la reglamentació d'agents cancerígens durant el treball
Modificació del Reial Decret 665/1997
Ja s'està treballant el projecte de reial decret pel qual es modifica el Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball.
La finalitat de la norma és augmentar el nivell de protecció de la salut i la seguretat dels treballadors en el treball, atès que l'ampliació de la llista de substàncies, barreges i procediments, amb nous treballs, així com la implantació de valors límit per a determinats agents cancerígens o mutàgens contribuirà a reduir de manera significativa els riscos derivats d'aquestes exposicions.
L'objectiu és donar compliment a l'obligació d'incorporar a l'ordenament jurídic espanyol el contingut de la Directiva 2019/130 del Parlament Europeu i de Consell, de 16 de gener de 2019, per la qual es modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents carcinògens o mutàgens durant el treball.
En relació als límits per a pols de fustes dures:
Actual VLA-ED 5 mg/m3
A partir del 2021.02.21 VLA-ED 3 mg/m3
A partir del 2023.01.17 VLA-ED 2 mg/m3
Els valors es refereixen a la fracció respirable. Si es troben pols de fustes dures barrejats amb altres pols, el valor límit s'aplicarà a tota la pols presents en la barreja.
Les pols de fusta es troben en dos grups, que són, toves o dures. Es tracta d'una distinció botànica: les gimnospermes proporcionen fustes toves i les angiospermes fustes dures, sense que la densitat i la duresa físiques de la fusta tinguin correspondència unívoca amb aquesta classificació.
Dins de les mesures administratives destinades a prevenir l'exposició a el risc, es troba la formació en Seguretat i Salut Laboral de manera que per a cada lloc de treball es necessita haver realitzat un Curs de Prevenció de riscos laborals incloent la prevenció respecte a la feina amb fustes dures.

Logo brand

.   .