Perspectiva de gènere en les accions de PRL, a abordar en un futur immediat.

Perspectiva de gènere en les accions de PRL, a abordar en un futur immediat.
Altres
Cal considerar les diferències existents entre homes i dones en les accions que es realitzen de prevenció de riscos laborals.
L’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral. 2021-2026 (ECSSL 2021-2026) incorpora la perspectiva de gènere com un valor essencial de les polítiques de seguretat i salut en el treball, així com l’equitat per atendre les necessitats de segments de la població amb necessitats específiques, com són les persones joves, persones d’edat avançada, persones migrades amb dificultats d’integració o persones amb diversitat funcional i, en general, qualsevol persona treballadora les condicions de salut de la qual exigeixen l’adaptació del seu lloc de treball.
Extracte de l’ECSSL 2021-2026“Les dones pateixen un seguit de discriminacions, dins i fora del món del treball, que resulten en greuges comparatius respecte dels homes. La voluntat d’assolir la igualtat de gènere s’emmarca com un dels reptes prioritaris de les organitzacions internacionals i de l’agenda política. A escala internacional, és un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (el número 5) i a escala europea, és un dels principis del Pilar de drets socials aprovat el 2017.
A Catalunya, la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes té com a objectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. En concret, pel que fa al nostre àmbit, l’article 43 obliga a incloure la perspectiva de gènere en els programes de seguretat i salut laboral.”
“Un altre aspecte fonamental és la integració de la perspectiva de gènere en la gestió de la prevenció de riscos laborals, ja que les dones i els homes estan exposats a diferents entorns de treball, diferents tipus d’exigències i treballen en diferents sectors i activitats (per exemple, sis de cada deu dones treballen en el sector serveis, i dues de cada deu, en el sector industrial). Cal tenir present la perspectiva de gènere quan es dissenyen els llocs de treball, l’organització dels espais, dels horaris i dels equips i eines de treball, ja que les diferències anatòmiques, fisiològiques i psicosocials en el disseny i l’elecció dels equips de treball, llocs de treball, etc. són fonamentals per a no provocar a les dones danys derivats del treball.”
De fet, s’estableix a la pròpia Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals, a l’article 15 punt 1, d)
“Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, així com a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb vista, en particular, a atenuar el treball monòton i repetitiu i a reduir-ne els efectes en la salut.” I al punt 2
"L'empresari prendrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i de salut a l'hora d'encomanar-los les tasques"
En els objectius de l’ECSSL 2021-2026 si troben:
A l’objectiu estratègic OE 1. “Fomentar la qualitat de la prevenció de riscos laborals”. Hi ha l’objectiu operatiu:
OP 1.4 Incorporar la perspectiva de gènere en la gestió de la prevenció a les empreses. Amb les accions:
1.4.1 Fer activitats de sensibilització sobre la importància de la gestió de la prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere.
1.4.2 Facilitar eines metodològiques i pautes de treball adreçades als professionals de la prevenció per incorporar la perspectiva de gènere en la gestió preventiva.
1.4.3 Fer actuacions per col·laborar en la millora de la prevenció i la gestió de l’organització del treball per evitar situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses.
També, s’hi troba l’Objectiu estratègic OE 5. “Fomentar la formació en prevenció de riscos laborals i millorar-ne la qualitat”, que inclou, com a part de l’objectiu operatiu OP 5.1 “Millorar la formació en matèria de prevenció de les persones treballadores.” l’acció 5.1.4 “Fer activitats de formació sobre la perspectiva de gènere a la prevenció de riscos laborals.”
I en aquest mateix objectiu estratègic, el OE 5, l’objectiu operatiu:
OP 5.3 Millorar la qualitat de la formació dels agents vinculats a la prevenció i fomentar el coneixement de metodologies d’avaluació i d’intervenció sobre les condicions de treball que incloguin les qüestions de gènere., que preveu les següents accions:
5.3.1 Crear línies de formació contínua per als professionals de la seguretat i salut laboral.
5.3.2 Elaborar itineraris formatius específics segons les tasques i funcions a desenvolupar en matèria preventiva, en particular per a les persones que no són professionals de la prevenció però que hi participen activament, com ara els recursos preventius, els membres del Comitè de Seguretat i Salut, els comandaments intermedis, els interlocutors o els enllaços amb els serveis de prevenció.
5.3.3 Establir programes de formació específica destinats als professionals de la prevenció des d’una perspectiva de gènere, que fomentin l’ús de metodologies d’avaluació i d’intervenció sobre les condicions de treball que siguin sensibles a les qüestions de gènere.
Els objectius també inclouen l’actualització pel que fa a riscos emergents o els més habituals, amb l’objectiu estratègic OE 7 “Impulsar la investigació i recerca dels riscos més prevalents i/o emergents”, que conté l’objectiu operatiu:
OP 7.3 Incloure la perspectiva de gènere a l’anàlisi, la investigació i la recerca dels riscos laborals.
Acció 7.3.1 Impulsar estudis i investigacions científiques sobre l’afectació diferencial entre dones i homes dels riscos laborals, amb la finalitat de definir mesures de prevenció més eficaces i sensibles al gènere.
I, fins hi tot, preu actuar-se en la millora d ela informació, amb l’Objectiu estratègic OE 8. “Impulsar i millorar els sistemes d’informació relacionats amb el treball”.
Objectiu operatiu OP 8.1 “Millorar el sistema català d’informació en seguretat i salut laboral”.
Acció 8.1.3 “Incloure sistemàticament la variable del sexe en el sistema català d’informació en seguretat i salut laboral, i analitzar-les amb perspectiva de gènere”.
Cal doncs, dins de l’obligació legal, considerar en les accions que es realitzen de prevenció de riscos laborals les diferències existents entre homes i dones, abordant les necessitats i situacions diferenciades, que tinguin repercussió en la prevenció de riscos laborals. I, més enllà de l’obligació legal, que la perspectiva de gènere aconsegueixi l’efecte integrador en la cerca d’un efecte positiu en les condicions de treball en general.

Logo brand

.   .