OPERADORS DE VEHICLES I MAQUINÀRIA DE MOVIMENT TERRES_FORMACIÓ D'OFICI_CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

Personal sector construcció
Durada
20 h
Modalitat
Lloc
Temàtica
Contingut del curs
1. Tècniques preventives.
- Mitjans de protecció col·lectiva.
- Equips de protecció individual.
- Senyalització.
2. Mitjans auxiliars, equips i eines emprats habitualment en les obres de construcció.
3. Verificació, identificació i vigilància del lloc del treball i el seu entorn.
- Riscos generals en les obres de construcció.
- Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
- Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
4. Interferències entre activitats.
- Activitats simultànies o successives.
5. Drets i obligacions.
- Marc normatiu general i específic.
- Organització de la prevenció de riscos laborals.
- Participació, informació, consulta i propostes.
- Compliment operatiu i legal. Conceptes generals, responsabilitats i canals de consulta.
6. Primers auxilis i mesures d'emergènciaContingut específic per a operadors de vehicles i maquinària de moviment de terres:

1. Definició dels treballs.
– Tipus de màquines. Maquinària de transport camió, dúmper, maquinària de moviment de terres i compactació: buldòzer, pala carregadora, retroexcavadora, motoniveladora, «jumbo», entenedora/compactadota asfàltiques, etc.

2. Tècniques preventives específiques.
– Identificació de riscos.
– Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
– Mitjans auxiliars (útils de la màquina o de l'equip de treball,...).
– Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
– Manteniment i verificacions, manual del fabricador, característiques dels principals elements, dispositius de seguretat, documentació, sistemes d'elevació, etc.
. – Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Interferències entre màquines.
– Senyalització i trànsit.


Conveni General del Sector de la Construcció
A qui es dirigeix
Personal sector construcció
Sessions

Sesión 1

Inici
25-07-2024
Horari
04:00 - 11:00
Ubicació
Cr. I, parc12, nau 2 (Pol. Ind Camí dels Frares), 25191, LLEIDA

Sesión 2

Inici
26-07-2024
Horari
04:00 - 11:00
Ubicació
Cr. I, parc12, nau 2 (Pol. Ind Camí dels Frares), 25191, LLEIDA

Sesión 3

Inici
27-07-2024
Horari
10:00 - 04:00
Ubicació
Cr. I, parc12, nau 2 (Pol. Ind Camí dels Frares), 25191, LLEIDA

Comparteix aquest curs:

Logo brand

.   .