Nova proposta legislativa per protegir els treballadors de l'amiant

Quan: 14-10-2022

Proposta legislativa sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a l'amiant durant el treball de 28 de setembre de 2022

Hi ha prohibició de totes les formes d'amiant a la UE des de 2005, però, l'amiant continua estant present en instal·lacions antigues, que representa una amenaça per a la salut, especialment quan s'alteren els materials que contenen amiant i s'alliberen i s'inhalen fibres, per exemple, durant les substitucions o retirades.

Les fibres d'asbest a l'aire, quan s'inhalen, poden provocar, per exemple, mesotelioma i càncer de pulmó, a llarg termini, amb una mitjana de 30 anys entre l'exposició i els primers signes de la malaltia.

Per tant, abordar els riscos per a la salut de l'exposició a l'amiant és fonamental per protegir la salut de les persones i el medi ambient, alhora que es garanteixen condicions de vida i de treball dignes. La promoció actual de reformes en edificis amb finalitats d'eficiència energètica, si no es gestionen adequadament, podrien provocar un augment del risc d'exposició a l'amiant, en particular per als treballadors de la construcció.

El 28 de setembre del 2022, la Comissió Europea va adoptar una comunicació i va presentar una proposta legislativa sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a l'amiant durant el treball, per la qual es modifica la Directiva 2009/148/CE sobre l'exposició a l'amiant durant la feina. El seu objectiu és actualitzar els valors límits permesos vigents de l'exposició a l'amiant durant el treball, sobre la base dels darrers avenços científics i tècnics.

La Directiva sobre l'exposició a l'amiant durant la feina protegeix els treballadors contra els riscos per a la seva salut derivats o que puguin sorgir de l'exposició a l'amiant a la feina, fins i tot mitjançant la prevenció d'aquests riscos. En virtut de la Directiva sobre l'exposició a l'amiant durant la feina, per a totes les activitats en què els treballadors estiguin o puguin estar exposats a pols d'amiant o materials que continguin amiant, l'exposició s'ha de reduir al mínim i, en qualsevol cas, per sota del límit vinculant d'exposició laboral /Valor limite admissible VLA/ (occupational-exposure limit OEL) fixat de 0,1 fibres/cm3 com a mitjana ponderada en el temps (time-weighted average TWA) de 8 hores.

Això inclou situacions en què els treballadors es reincorporen al lloc de treball després de realitzar activitats com ara demolició, feines de desamiantatge, reparació i manteniment respecte de les quals és previsible que se superi el valor límit establert malgrat l'ús de mesures tècniques preventives per limitar concentracions d'asbest a l'aire. Si s'excedeix el valor límit, cal identificar les raons i l'empresari ha de prendre les mesures de gestió de riscos (risk management measures, RMM) apropiades per posar remei a la situació abans que es reiniciï la feina.

També s'especifica que si l'OEL no es pot observar per altres mitjans, els empresaris han de proporcionar als treballadors un equip respiratori i de protecció personal adequat. A més, s'apliquen als empresaris obligacions estrictes en termes de protecció, planificació i formació.

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=26081&langId=en

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres