NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS_CONVENI CONSTRUCCIÓ

Modalitat:
Durada:
60 h
Temàtica:
Lloc:
MADRID
inscriure'm

Contingut del curs

Conceptes bàsics sobre seguretat i salut.
- El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc.
- Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball.
- Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Deures i obligacions bàsics en aquesta matèria.
Riscos generals i la seva prevenció.
- Riscos lligats a les condicions de seguretat.
- Riscos lligats al medi ambient del treball.
- La càrrega del treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
- Sistemes elementals de control de riscos. Mitjans de protecció col·lectiva i equips de protecció individual.
- Plans d'emergència i evacuació.
- El control de la salut dels treballadors.

Riscos específics i la seva prevenció en el sector de la construcció.
- Diferents fases d'obra i les seves proteccions corresponents (xarxes, baranes, bastides, plataformes de treball, escales, etc.).
- Implantació d'obra. Locals higiènic sanitaris, instal·lacions provisionals, etc.
Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
- Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.
- Organització preventiva del treball: 'rutines' bàsiques.
- Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
- Representació dels treballadors.
- Drets i obligacions (delegats de prevenció, comitè de seguretat i salut, treballadors designats, etc.).
Primers auxilis.
- Procediments generals.
- Pla d'actuació.

VI Conveni General del Sector de la Construcció

Sessions

Inici: 7 de octubre 2022
Horari: 08:00 - 11:30
Ubicació: MADRID
Inici: 7 de octubre 2022
Horari: 11:30 - 15:00
Ubicació: MADRID
Inici: 21 de octubre 2022
Horari: 08:00 - 15:00
Ubicació: MADRID
Inici: 28 de octubre 2022
Horari: 08:00 - 14:00
Ubicació: MADRID

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres