NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS_CONVENI CONSTRUCCIÓ

Personal sector construcció
Durada
60 h
Modalitat
Lloc
Temàtica
Contingut del curs
A. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut.
- El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc.
- Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball.
- Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Deures i obligacions bàsics en aquesta matèria.

B. Riscos generals i la seva prevenció.
- Riscos lligats a les condicions de seguretat.
- Riscos lligats al medi ambient del treball.
- La càrrega del treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
- Sistemes elementals de control de riscos. Mitjans de protecció col·lectiva i equips de protecció individual.
- Plans d'emergència i evacuació.
- El control de la salut dels treballadors.

C. Riscos específics i la seva prevenció en el sector de la construcció.
- Diferents fases d'obra i les seves proteccions corresponents (xarxes, baranes, bastides, plataformes de treball, escales, etc.).
- Implantació d'obra. Locals higiènic sanitaris, instal·lacions provisionals, etc.D. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
- Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.
- Organització preventiva del treball:'rutines' bàsiques.
- Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
- Representació dels treballadors. Drets i obligacions (delegats de prevenció, comitè de seguretat i salut, treballadors designats, etc.).

E. Primers auxilis.
- Procediments generals.
- Pla d'actuació.

F. Compliment operatiu i legal. Conceptes generals, responsabilitats i canals de consulta.

Conveni General del Sector de la Construcció
La formació general de nivell bàsic està reglada en l'Annex IV del Reial decret
39/1997
A qui es dirigeix
Personal sector construcció
Sessions

Sesión 1

Inici
02-09-2024
Horari
05:00 - 10:00
Ubicació
Cr. I, parc12, nau 2 (Pol. Ind Camí dels Frares), 25191, LLEIDA

Sesión 2

Inici
09-09-2024
Horari
05:00 - 10:00
Ubicació
Cr. I, parc12, nau 2 (Pol. Ind Camí dels Frares), 25191, LLEIDA

Sesión 3

Inici
16-09-2024
Horari
05:00 - 10:00
Ubicació
Cr. I, parc12, nau 2 (Pol. Ind Camí dels Frares), 25191, LLEIDA

Sesión 4

Inici
23-09-2024
Horari
05:00 - 10:00
Ubicació
Cr. I, parc12, nau 2 (Pol. Ind Camí dels Frares), 25191, LLEIDA

Comparteix aquest curs:

Logo brand

.   .