Necessitat de millorar la identificació i classificació de productes químics perillosos

Necessitat de millorar la identificació i classificació de productes químics perillosos
Altres
La informació inadequada afecta la capacitat dels consumidors per prendre decisions informades.
A la UE s'està tractant la modificació del Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i barreges. -Reglament CLP-
Es proposa millorar la identificació i classificació de productes químics perillosos, ja que certs productes químics i articles poden presentar riscos per a la salut humana i els seus perills no sempre s'identifiquen i comuniquen correctament. Complementàriament, aquesta dificultat en la comunicació de perills també afecta la capacitat dels consumidors per prendre decisions informades.
En una altra línia, es qüestiona la problemàtica que hi hagi un gran nombre de classificacions de substàncies errònies o obsoletes, així com classificacions divergents per a la mateixa substància -fins i tot múltiples classificacions notificades d'una mateixa substància-, fet que condueix a deficiències d'informació per als usuaris de productes químics, aquesta situació pot augmentar la seva exposició a aquests productes químics.
A les proposicions que s'estan tractant, també cal afegir definicions i criteris científics i tècnics per permetre que les substàncies i barreges que poden produir alteracions endocrines (Endocrine disrupting 'ED'), persistents, bioacumulatives i tòxiques ('PBT'), molt persistents i molt bioacumulatius (very Persistent and very Bio-accumulative 'vPvB'), persistents, mòbils i tòxiques ('PMT') o molt persistents i molt mòbils ( very persistent and very mobile 'vPvM'), que es classificaran a classes de perill establertes.
Com a suport a tot això, es considera l'estimació que el 55% dels ciutadans de la UE es consideren mal informats sobre els perills potencials dels productes químics en els productes de consum. Això també es deu a un nivell relativament baix de comprensió de certs pictogrames, etiquetes i advertiments, sobretot a causa de la llegibilitat limitada de les etiquetes, la informació detallada, el llenguatge tècnic i, sovint, la mida de font massa petita.
És per això que la proposta té com a objectiu fer que l'etiquetatge sigui més amigable per al consumidor, per minimitzar efectes contra la salut, entre altres beneficis.
Cal remarcar que, alhora, hi ha interès per aclarir el que han de complir els productes químics importats i les vendes on line. Els productes químics incorrectament classificats i etiquetats donen com a resultat que els consumidors no estiguin degudament informats sobre els perills, cosa que en última instància condueix a un ús, emmagatzematge o eliminació incorrectes. La proposta inclou, fins i tot, tenir en compte les ofertes i els anuncis on line, que sovint no mostren informació sobre perills, per tant, és possible que els consumidors no puguin prendre decisions informades al moment d'acceptar l'oferta on line o ampliar informació sobre el producte químic anunciat. La informació de l'etiquetatge dels productes químics ha d'estar disponible abans de la comercialització, independentment del mitjà de venda.
Font: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Logo brand

.   .