Mesures de prevenció davant de l'exposició al SARS-CoV-2 en entorn laboral

Mesures de prevenció davant de l'exposició al SARS-CoV-2 en entorn laboral
Altres
Mesures de prevenció actualitzades
Publicat pel Ministeri de Sanitat la versió renovada del Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant de l'exposició al SARS-CoV-2, de data 18 de novembre de 2021
Mesures de caràcter organitzatiu
Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients o usuaris, als centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència. En els períodes de descans també cal contemplar aquesta mesura.
Adaptar les condicions de treball, inclosa l'ordenació dels llocs de treball i l'organització dels torns, així com l'ús dels llocs comuns.
Potenciar el teletreball per al desenvolupament d'aquelles activitats la naturalesa de les quals ho permeti.
Valorar l'adopció d'opcions de treball mixtes per a les activitats que no requereixin una presència contínua al centre de treball.
En desplaçaments en vehicles compartits, utilitzar la mascareta i garantir l'entrada d'aire exterior.
Contemplar possibilitats de redistribució de tasques.
En aquells establiments oberts al públic cal atendre les següents consideracions:
S'han de complir les mesures dictades per les autoritats sanitàries i minimitzar el risc d'exposició, especialment als espais d'espera.
S'informarà clarament els clients/usuaris sobre les mesures organitzatives i sobre la seva obligació de cooperar en el seu compliment.

Mesures de protecció col·lectiva
Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i la intensitat d'ús dels centres de treball, d'acord amb els protocols que s'estableixin en cada cas.
Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans, així com mascaretes adequades en funció del risc dexposició al SARS-CoV-2.
Implantar barreres físiques de separació: ús d'intèrfons, finestretes, mampares de metacrilat, cortines transparents, etc., quan es consideri necessari com a mesura de protecció col·lectiva indicada per part del servei de prevenció.
Mesures de protecció personal
La forma òptima de prevenir la transmissió és fer servir una combinació de totes les mesures preventives, no només Equips de Protecció Individual (EPI). L'aplicació d'una combinació de mesures de control pot proporcionar un grau addicional de protecció.
A la major part de les exposicions laborals l'aplicació estricta de les mesures d'higiene de mans, superfícies i equips, juntament amb les mesures de protecció respiratòria (etiqueta respiratòria i ús continuat i correcte de la màscara) minimitza la transmissió de la infecció. Als centres sanitaris i sociosanitaris l'aplicació de les precaucions estàndard, ampliades amb les precaucions per evitar la transmissió respiratòria (gotes i aèria) i de contacte en funció de la tasca poden ser importants mesures de prevenció per controlar la transmissió.

Logo brand

.   .