Més protecció en l'exposició a agents carcinògens o mutàgens durant el treball

Més protecció en l'exposició a agents carcinògens o mutàgens durant el treball
Altres
Nou avanç en la protecció contra agents carcinògens i mutàgens en el lloc de treball, establint nous valors de referència a la DIRECTIVA (UE) 2019/983 publicada el 2019.06.20
La protecció contra agents carcinògens i mutàgens en el lloc de treball, amb independència de la durada de l'ocupació o de l'exposició, és un dret dels treballadors, ja que han de disposar d'un elevat nivell de protecció de la seva salut i seguretat en el treball i un entorn de treball adaptat a les seves necessitats professionals.
Aquests valors límit s'estableixen a partir de la informació de què es disposa i es basen en proves, inclosos dades científiques i tècniques actualitzats, i la viabilitat econòmica de la seva aplicació i compliment, i la disponibilitat de tècniques i protocols de mesurament de l'exposició en el lloc de treball. Posteriorment, i de forma periòdica, aquests valors límit s'han de revisar de conformitat amb el principi de precaució i el principi de protecció dels treballadors, així com a la llum de noves dades científiques i tècniques sòlids disponibles sobre agents carcinògens i mutàgens.
Tot això sense oblidar que per a la majoria dels agents carcinògens i mutàgens no és científicament possible determinar nivells per sota dels quals l'exposició no provoqui efectes adversos. Establir uns valors límit en el lloc de treball per als agents carcinògens i mutàgens no elimina per complet els riscos per a la salut i la seguretat dels treballadors derivats de l'exposició a aquests agents durant el treball (risc residual), encara que sí contribueix a una reducció significativa dels riscos derivats d'aquest tipus d'exposició. Per altres agents carcinògens i mutàgens si és possible científicament determinar uns nivells per sota dels quals no s'espera que l'exposició provoqui efectes adversos.
Un dels òrgans que realitza la vigilància és el Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL - Comitè Científic sobre límits d'exposició ocupacional) creat per la Comissió europea el 1995, per avaluar els possibles efectes en la salut de l'exposició ocupacional a substàncies químiques .
Els valors límit establerts en aquesta Directiva corresponen a:
Cadmi i els seus compostos inorgànics
Beril·li i compostos inorgànics del beril·li
Àcid arsènic i les seves sals, així com compostos inorgànics de l'arsènic
Formaldehid
4,4'-metilenbis (2 cloroanilina) [MOCA]
Les empreses han d'identificar i avaluar els riscos als treballadors associats amb l'exposició a agents específics de carcinògens i mutàgens en el lloc de treball, i han d'evitar l'exposició on es produeixen els riscos. Quan això sigui tècnicament possible, es requereix la substitució amb un procés o agent químic no menys perillós. En els casos en què aquesta substitució no sigui possible, els carcinògens químics han de ser fabricats i utilitzats, en la mesura que sigui tècnicament possible, en un sistema tancat per evitar l'exposició dels treballadors. Si això no és possible, l'exposició del treballador s'ha de reduir a un nivell tan baix com sigui tècnicament possible.

Logo brand

.   .