Limitacions en la fase 0 de transició a una nova normalitat - Pandèmia de COVID-19

Limitacions en la fase 0 de transició a una nova normalitat - Pandèmia de COVID-19
Altres
Fase 0 o de preparació de la desescalada
A partir del 4 de maig i en tots els territoris. (Llevat d'excepcions)
Detalls de la present fase en relació a les activitats permeses i els seus condicionants
LABORAL
Teletreball preferent, a les empreses i llocs on sigui possible.
Esglaonament a l'entrada i sortida de centres de treball.
PERSONAL
Passejades de nens, gent gran i convivents.
Atenció d'horts familiars, d'autoconsum, municipals, sempre que estiguin en el mateix terme municipal que del domicili, o un de adjacent al mateix i s'adoptin les degudes precaucions higièniques o de distanciament social.
Necessària gestió de la demanda de mobilitat (flexibilitat d'hora punta, etc.) per evitar aglomeracions.
Reforç de missatges i cartelleria en zones amb possibles aglomeracions (estacions de tren, autobús, parades de metro i autobús, aeroports, ports, etc.) recordant distància de seguretat, mesures d'higiene, etc.
Ús obligatori de màscara en transports públics i altament recomanat en tot tipus d'activitats fora de la llar.
COMERÇ MINORISTA I ACTIVITATS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS
Obertura de locals i establiments amb cita prèvia per a l'atenció individual dels clients. Aquests locals hauran de comptar amb taulell, mampara o, quan això no sigui possible, garantir el màxim de protecció individual.
S'establirà un horari d'atenció preferent per a persones majors de 65 anys.
Quan el servei professional requereixi tenir contacte amb el client serà obligatori l'ús de mesures de protecció com mascareta i/o guants.
HOSTALERIA, RESTAURANTS I CAFETERIES
Obertura de restaurants i cafeteries amb lliurament per emportar. Sense consum en el local.
HOTELS I ALLOTJAMENTS TURÍSTICS
No es permet activitat llevat d'excepcions ja regulades.
SERVEIS SOCIALS
Completar la incorporació de treballadors socials donada la seva importància en la protecció de col·lectius especialment vulnerables.
EDUCACIÓ, UNIVERSITATS
Es fomentarà l'educació on line o a distància.
 
Règim comú aplicable a totes les activitats:
Qualsevol activitat permesa s'haurà de desenvolupar en condicions de seguretat, autoprotecció i distanciament social. L'ús de les màscares fora de la llar és convenient i altament recomanable quan no es pugui garantir el distanciament social. Igualment, s'ha de facilitar la disponibilitat i l'accés a solucions hidroalcohòliques per practicar una higiene de mans freqüent.
Tots els locals i altres establiments, així com el seu equipament, de les activitats permeses hauran de ser periòdicament desinfectats i higienitzats.
Amb caràcter general, fins a aconseguir la nova normalitat que s'aconsegueix al superar la fase III, no es permetrà viatjar a províncies diferents a aquella en què es resideixi, excepte per les causes justificades. Un cop a l'etapa de nova normalitat, es podrà viatjar entre províncies quan ambdues hagin superat la fase III.
Els viatges que s'efectuïn, qualsevol que sigui el mitjà de transport, s'hauran de fer per a la realització de les activitats permeses.
 
Criteris per aplicar els canvis de fase
El Panell de Marcadors que tindrà en compte el Ministeri de Sanitat per decidir el pas d'una fase a una altra inclou:
Capacitat del sistema sanitari
Situació epidemiològica de la zona
Mesures de protecció col·lectiva
Dades socioeconòmiques i de mobilitat
Parell això, tienene compte una anàlisi de les capacitats estratègiques disponibles al sistema sanitari, de la situació i evolució epidemiològica esperada al territori i dels mecanismes per reduir el risc de transmissió a la població. Aquesta anàlisi es realitzarà d'acord amb els següents indicadors:
1r Les capacitats estratègiques disponibles al sistema sanitari a:
i. Sistemes d'alerta precoç i vigilància epidemiològica.
ii. Identificació i contenció ràpida de fonts de contagi.
iii. Capacitat d'aïllament i control de les fonts de contagi confirmades i potencials.
iv. Atenció Primària.
v. Assistència Hospitalària.
2n Mecanismes i estructures existents i previstes per garantir les mesures necessàries de protecció col·lectiva per reduir el risc de transmissió.
3r L'evolució epidemiològica en el territori, en termes de transmissió, casos actius i capacitat d'identificació, aïllament i control de casos i contactes.
4t Quants altres elements es consideri oportú incloure respecte a l'impacte epidemiològic i sanitari de la proposta realitzada.

Logo brand

.   .